Google+

Nota prawna

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Fundacją eBiznes Club nie mają mocy ani skutków prawnych.
 
Warunki i Zastrzeżenia

 1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
 2. Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Fundacji eBiznes Club. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody Fundacji eBiznes Club. Fundacja eBiznes Club nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z Fundacją eBiznes Club.
 3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Fundacji eBiznes Club lub innych podmiotów.
 4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Fundacji eBiznes Club lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Fundacji eBiznes Club ub innych podmiotów.
 5. Pomimo, że Fundacja eBiznes Club dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, Fundacja eBiznes Club nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. Fundacja eBiznes Club nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, Fundacja eBiznes Club nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. Fundacja eBiznes Club nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Fundacja eBiznes Club zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Fundacja eBiznes Club nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Fundacji eBiznes Club lub osób trzecich.
 6. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością Fundacji eBiznes Club lub jej oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. Fundacja eBiznes Club może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje.
 7. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Fundacja eBiznes Club zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.
 8. Witryny internetowe Fundacji eBiznes Club zawierają informacje o jej produktach i usługach o światowym zasięgu, z których nie wszystkie z nich są dostępne w każdym kraju. Odnośnik do produktu lub usługi Fundacji eBiznes Club w witrynie internetowej Fundacji eBiznes Club, nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa są dostępne w danym kraju.
 9. Ponieważ Fundacja eBiznes Club nie ma kontroli i nie odpowiada za żadną witrynę, do której podłączoną jest jego Witryna i ponieważ Fundacja eBiznes Club nie dokonuje przeglądu żadnej z witryn, do których podłączona jest jego Witryna, należy przyjąć do wiadomości, że Fundacja eBiznes Club nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza Witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do Witryny. Łączenie się z Witryną, ze stronami spoza Witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia Fundacji eBiznes Club.
 10. Aczkolwiek Fundacja eBiznes Club może od czasu do czasu śledzić lub przeglądać dyskusje, czaty, przesyłki, przekazy, tablice ogłoszeń i tym podobne w swojej Witrynie, to Fundacja eBiznes Club nie jest zobligowana do ich udostępniania i nie bierze odpowiedzialności za zawartość żadnego z tych miejsc, ani za jakiekolwiek błędy, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w tych miejscach Witryny. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek gróźb, potwarzy, materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, zapalnych, pornograficznych i bluźnierczych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa.
 11. Fundacja eBiznes Club ma prawo w każdej chwili skorygować te Warunki i Zastrzeżenia modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia.
 12. Dozwolone jest łączenie się jedynie ze stroną główną tej Witryny. Niedozwolone jest łączenie się z wewnętrznymi stronami Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji eBiznes Club.
 13. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Fundacji eBiznes Club. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Fundacji eBiznes Club również są zabronione.