Google+

Historia fundacji

Fundacja eBiznes Club została ustanowiona przez Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego i Małgorzatę Bońkowską w maju 2010 roku z siedzibą w Serocku. Krzysztof Edward Bońkowski jest prezesem Fundacji eBiznesClub. W Radzie Fundacji eBiznes Club są Małgorzata Bońkowska oraz Adrian Pogocki.

 

Fundacja eBiznes Club zajmuje się m. in.:

  • inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz Venture Capital, partnerstwa publiczno-prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • propagowaniem idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, eBiznesu, eUsług, eGoverment, eLearningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji współpracy,
  • rozwijaniem i umacnianiem postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.