Google+

Polityka wewnętrzna

Szanowni Państwo,
 
W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych partnerów, jak i w celu zapewnienia harmonijnej współpracy wewnątrz, i na zewnątrz organizacji, fundacja nasza wprowadziła procedurę antymobbingową. Jej zadaniem jest przede wszystkim stworzenie prawidłowych zasad komunikacji i relacji w fundacji oraz ochrona dobrego imienia pracowników i  fundacji. Pragniemy, aby kontakty wewnętrzne w naszej instytucji oraz kontakty z partnerami i kontrahentami były jak najlepsze.
 
Z wyrazami szacunku
 
Krzysztof Edward Bońkowski

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Serock, 01 października 2011 r.

 

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA
 

 

Wewnętrzna procedura antymobbingowa odnosząca się negatywnie do wszelkich przejawów dyskryminacji ma służyć zapobieganiu zjawisku mobbingu w zakładzie pracy i ustalać odpowiednie zasady komunikacji wewnątrz firmy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – art. 94[3] paragraf 2 Kodeksu pracy.

Za wrogie zachowania mobbingowe stosowane przez pracodawcę, przełożonych lub współpracowników uznaje się m.in.:
    ciągłe, nieuzasadnione stosowanie krytyki wobec wykonywanej przez pracownika pracy,
    stosowanie obelżywych i poniżających  zwrotów  w stosunku do pracownika (wulgaryzmy),
    przydzielanie zadań zbyt trudnych, przerastających kompetencje i możliwości pracownika,
    obciążanie nowymi pracami do wykonania w czasie, nieadekwatnym do długości wykonania określonej czynności,
    propagowanie fałszywych informacji  o pracowniku, dotyczących jego życia osobistego i urągających jego godności.

Roszczenia mobbingowanego pracownika:

Pracownik, który stał się ofiarą mobbingu, może dochodzić od pracodawcy zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Niezależnie od roszczenia o zadośćuczynienie, aktualnego w przypadku doznania rozstroju zdrowia, osoba poszkodowana, która wskutek mobbingu rozwiązała umowę o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 paragraf 4 k.p.). Warunkiem dochodzenia odszkodowania jest uprzednie rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu. Przepis nie zakreśla górnej granicy odszkodowania, którego dochodzić może  pracownik,  odszkodowanie to nie może natomiast być  niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Konsekwencje dla mobbera (osoby, której udowodniono stosowanie mobbingu):

W przypadku stwierdzenia przez pracodawcę, na podstawie obiektywnych okoliczności (zeznań świadków, monitoringu obiektu) wystąpienia mobbingu pomiędzy pracownikami w zespole. W stosunku do każdego winnego będą wyciągane konsekwencje służbowe przewidziane prawem. Należą do nich: 
    zastosowanie kary porządkowej (upomnienie, nagana),
    uwzględnienie wyniku postepowania w procesie przyznawania nagród,
    zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia, za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.


Opracował i zatwierdził


Krzysztof Edward Bońkowski
Prezes Zarządu

 

 

 

 

 


 

 

Kodeks etyki

 

 1. Fundacja eBiznes Club jest wspólnotą właścicieli, pracowników, kooperantów oraz klientów, uczestniczących w realizacji misji Fundacji. Poziom etyczny Fundacji zależy od poziomu moralnego członków wspólnoty, których troską powinno być przede wszystkim dobro wspólne oraz dobre imię Fundacji.

 2. Członkowie wspólnoty odnoszą się do siebie z szacunkiem, wspomagają się radą i owocną krytyką.

 3. Fundacja nakłada na właścicieli i pracowników obowiązek rzetelnego służenia swą wiedzą i doświadczeniem klientom.

 4. Zachęcając do przyjmowania aktywnej postawy, Fundacja eBiznes Club. zwraca szczególną uwagę na uczciwą przedsiębiorczość i zarządzanie. W związku z tym, konsultanci powinni pomagać klientom rozwiązywać ich problemy, mając to właśnie na względzie. Powinni także kształtować wśród kooperantów i partnerów nawyk uczciwych zachowań biznesowych oraz odpowiedzialnego wykonywania pracy w ramach współpracy.

 5. Dostarczanie pozytywnego wzorca współpracownikom jest niezbywalnym obowiązkiem zarówno właścicieli, jak i pracowników Fundacji. Oczekuje się więc, że sprawowane przez nich funkcje pełnione będą sumiennie oraz ze świadomością ich znaczenia dla kształtowania postaw biznesowych.

 6. Fundacja eBiznes Club, spełniając zadania biznesowe, zobowiązuje pracowników do pogłębiania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania szerszych zainteresowań sprzyjających dialogowi interdyscyplinarnemu. 

 7. Fundacja eBiznes Club ceni swobody obywatelskie, żywi szacunek dla prawdy oraz kultywuje pluralizm myślenia – przestrzegając jednocześnie przed doktrynerstwem oraz przekraczaniem kompetencji. 

 8. Fundacja eBiznes Club dąży do wyeliminowania sytuacji powodujących konflikt interesów. Nakłada na członków wspólnoty obowiązek uprzedniego powiadamiania przełożonych o możliwości wystąpienia takich sytuacji.

 9. Fundacja eBiznes Club nie toleruje nagannych praktyk, w szczególności: naruszania godności osoby ludzkiej, oszustwa i kłamstwa, korupcji, plagiatu, mobbingu oraz molestowania.

 10. Fundacja eBiznes Club, uczestnicząc w życiu społeczno-biznesowym Polski oraz w społeczności międzynarodowej, dba o zapewnienie autonomii i wolności oraz  poszanowanie zasad partnerstwa. Fundacja eBiznes Club przeciwstawia się nieuczciwej konkurencji.

 11. Fundacja eBinzes Club wysoko sobie ceni przynależność do społeczności Serocka oraz regionu mazowieckiego i dokłada starań, aby wiążące się z tym zadania wypełniać w sposób odpowiedzialny

 12. Przestrzeganie zasad określonych powyżej jest punktem honoru wszystkich członków wspólnoty, jaką stanowi Fundacja eBiznes Club.