Google+

O Fundacji

Fundacja eBiznes Club zajmuje się:

 

  • inicjowaniem i animowaniem wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorczych, jednostek badawczo – rozwojowych i naukowych oraz organizacji z sektora pozarządowego z Polski i zagranicy w zakresie realizacji wspólnych projektów, tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązań kooperacyjnych, przygotowania wspólnych planów rozwoju oraz inwestycji realizowanych przez kooperujące podmioty niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju powiązań kooperacyjnych,
  • propagowaniem idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, eBiznesu, eUsług, eGoverment, eLearningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji współpracy,
  • inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz Venture Capital, partnerstwa publiczno-prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • rozwijaniem i umacnianiem postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym,
  • działalnością na rzecz kooperacji organizacji, których celami statutowymi jest: rozwój innowacyjności, działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, działalność naukowo-techniczna, działalność kulturalno-oświatowa, działalność związana z ochroną środowiska, działalność związana z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, działalność związana z pomocą i aktywizacją osób niepełnosprawnych.