Google+
2013-03-18

Nabory wniosków PROW 312

Kolejne nabory wniosków o pomoc z PROW 2007 -2013 zapowiada Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba:

 

 


przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się od 15 do 26 kwietnia 2013r. i zostanie przeprowadzone w 15 województwach poza Wielkopolską.

 


O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

 


W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia.

 


Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

 


Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.

 


O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania
 bezrobocie w powiecie, 
 podstawowy dochód podatkowy gminy, 
 liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. 
 na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.