Google+
2013-01-16

Powiatowy UP w Legionowie informuję

1. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, iż w terminie od 28.01.2013 r. do 01.02.2013 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej o jego uwzględnieniu lub odmowie.

3. Ustalenie kolejnych terminów składania wniosków będzie uzależnione od środków z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Urzędu Pracy. O kolejnym naborze składania wniosków Urząd będzie informował na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

4. Wnioski oraz formularze wymaganych załączników dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce DOKUMENTY oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 – piętro III, pok. 312.

5. Wnioski należy składać na aktualnie obowiązującym formularzu. Wnioski złożone na formularzach nieaktualnych nie będą rozpatrywane.

6. Wnioski wypełnione nieczytelnie, z niewypełnionymi punktami w formularzu (niepełne), bez kompletu wymaganych załączników – nie będą podlegały ocenie.

7. Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

8. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 – piętro III, pok. 312 lub pod numerem telefonu (22) 764 03 12.